REGULAMIN IMPREZY pn. „Tykocin. Królewskie śpiewanie”


 • §1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) obowiązuje podczas wydarzenia „Tykocin. Królewskie śpiewanie” (zwanej dalej Imprezą) w dn. 7-9 sierpnia 2020 roku organizowanej
  w restauracji Alumnat, przy ulicy Poświętnej 1, w Tykocinie (16-080) zwanym dalej miejscem imprezy.
 2. Organizatorem Imprezy jest CEM SpesMediaGroup, ul.Sadowa 3, 18-400 Łomża,
  NIP: 718-18-60-565
 3. Osoby przebywające na terenie Imprezy (zwane dalej Uczestnikiem) podlegają przepisom porządkowym dotyczącym terenu Imprezy, przepisom niniejszego Regulaminu.
 4. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 • §2

Wstęp

 Uczestnicy Imprezy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach od 16.00 do 23.00

 1. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie z opiekunem prawnym.
 2. Impreza jest niebiletowana.
 3. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Imprezy.
 • §3

Kontrola i zachowanie

 1. Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych, pracowników Organizatora oraz spikera.
 3. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, mają prawo wobec osób uczestniczących w Imprezie przy wejściu na teren Imprezy, a także w jej trakcie do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy,
  2. legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 6 i w § 4 ust. 1 pkt a) niniejszego Regulaminu,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie (np. życia lub zdrowia ludzkiego) oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 4. Organizator odmówi wstępu na teren Imprezy lub wyprosi z terenu Imprezy osobę:
  1. u której stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty (np. puszki, opakowania szklane, napoje, pasy), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
  2. odmawiającej poddaniu się czynnościom, o których mowa w ust. 5 powyżej,
  3. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  4. naruszającej którykolwiek z zakazów wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.
 • §4

 Zakazy

 1. Zakazuje się:
  1. wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
   • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne),
   • materiałów wybuchowych
   • wyrobów pirotechnicznych,
   • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
   • narkotyków, środków odurzających lub innych substancji psychotropowych,
   • instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem,
   • flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m kwadratowego (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora),
  2. wnoszenia na teren Imprezy wszelkich napojów alkoholowych,
  3. spożywania w trakcie Imprezy napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi, w których dopuszcza się spożycie napojów alkoholowych do 3,5 % alkoholu,
  4. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
  5. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. szatnie itp.),
  6. rzucania wszelkimi przedmiotami;
  7. prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur lub z jakiegokolwiek innego powodu,
  8. rozniecania ognia,
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu Imprezy,
  10. wprowadzania zwierząt na teren Imprezy,
  11. wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli na teren Imprezy;
  12. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub reklamowej, prowadzenia akwizycji, zbiórek pieniężnych lub innej działalności zarobkowej (chyba, że posiadana jest zgoda Organizatora).
 2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
 3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 • §5

Odpowiedzialność

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 2. Osoby nagminnie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji lub innym odpowiednim służbom mundurowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. ogłoszenie żałoby na terenie, w którym miała się odbywać Impreza, Siła Wyższa (tj. zdarzenie nagłe, niespodziewane i niezależne od Organizatora), itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy i bez jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu dla uczestników Imprezy.
 4. Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatora.
 • §6

Postanowienia końcowe 

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.
 2. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
 3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Organizatora są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 4. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków , mogących spowodować uszkodzenie słuchu, a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję.
 5. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Imprezy przed Imprezą jak i w czasie trwania Imprezy zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu. (Informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w biurze Organizatora Imprezy).
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 10. na stronie internetowej Organizatora: http://tykocin.radionadzieja.pl/
 11. w siedzibie Organizatora: CEM SpesMediaGroup / ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża
 12. w czasie trwania Imprezy w miejscu widocznym dla uczestników